Zintegrowany Plan Działania
Bezpieczne Gimnazjum
W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - Bezpieczne Gimnazjum w dniu 16.11.2004r . odbyło się spotkanie zespołu partnerów, w którym uczestniczyli:
 1. p. Gabriela Olszowska, dyrektor szkoły
 2. p. Jolanta Marcinkowska, pedagog szkolny
 3. p. Katarzyna Sieniawska, pedagog szkolny - koordynator projektu
 4. p. Robert Panek - przedstawiciel Policji
 5. p. Jerzy Filipczuk - przedstawiciel Straży Miejskiej
 6. p. Andrzej Kleszcz - nauczyciel
 7. p. Zub - Nodzynska - przedstawiciel trójki klasowej klasy I e

Było to wstępne spotkanie, którego celem było zaprezentowanie wyników ankiety na temat bezpieczeństwa uczniów, przeprowadzonej w szkole oraz omówienie oczekiwań i propozycji działań ze strony rodziców i nauczycieli. Rodzice byli zainteresowani zorganizowaniem w szkole spotkań z policją na temat odpowiedzialności karnej nastolatków oraz podania rodzicom konkretnych informacji (nr telefonów, personalia) na temat osób, do których można zwrócić się w sytuacjach trudnych.


22. lutego 2005r . odbyło się kolejne spotkanie, tym razem w większym gronie partnerów, w którym uczestniczyli:
 1. p. G. Olszowska - dyrektor szkoły
 2. p. M. Osiadly - w-ce dyrektor
 3. p. J. Marcinkowska - pedagog szkolny
 4. p. K. Sieniawska - pedagog szkolny - koordynator
 5. p. R. Panek - przedstawiciel Policji
 6. p. J. Filipczuk - przedstawiciel Strazy Miejskiej
 7. p. R. Ficek - wizytator KO
 8. p. K. Purchla - dzielnicowy
 9. p. E. Kusminska - kurator sadowy
 10. Przedstawiciele Prezydium Rady Rodziców (3 rodziców)
 11. p. A. Warczewski - dyrektor ZSM
 12. pedagog ZSM
 13. p. E. Osluchowicz - pedagog DD
 14. p. A. Nowak - przedstawiciel MOPS
 15. p. J. Radon - pedagog SP Nr 4
 16. p. K. Jusiega - Radna Dzielnicy I
Na spotkanie, pomimo zaproszenia, nie przybyli: p. A. Zdebska - KO, p. T. Starmach, p. K. Malyska, dyr. E. Ramatowska (Technikum Chemiczne), dyr. E. Pietras (Tech. Energetyczne), dyr. S. Pietras (V LO), W. Kozdronkiewicz - R. Dz. I, p. S. Sulinski, p. J. Lach - pedagog SP Nr 7. Celem spotkania była integracja działań w ramach bezpieczeństwa uczniów Gimnazjum nr 2, analiza wpływu uczniów na środowisko. Podczas spotkania poruszono następujące problemy:
 • skuteczny przepływ informacji miedzy szkołami i instytucjami je wspierającymi
 • zagrożenia bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli
 • niszczenie mienia w szkole i poza nią, zaczepianie przechodniów przez uczniów oraz młodzieży naszej szkoły przez starsza młodzież sąsiednich szkól
 • wandalizm: wybijanie szyb, plucie, niszczenie ławek itp.
 • wnoszenie i spożywanie alkoholu na terenie szkoły i poza nią
 • palenie tytoniu w szkole i poza nią
 • grupy nieformalne
 • zachowania młodzieży podczas dyskotek i imprez szkolnych i poza szkolnych

Wnioski:
 • usprawniać przepływ informacji miedzy szkołami, instytucjami (policja, straż miejska, kurator) oraz działać w stosunku do przewinień ucznia w sposób stanowczy według zasady "życzliwej konsekwencji";
 • ponownie przejrzeć zapisy prawne w Statucie Szkoły (malej konstytucji szkoły - cyt. R. Ficek) dotyczące praw i obowiązków ucznia (nauczyciele i rodzice w równym stopniu podlegają zapisom w SS) celem określenia jasnych zasad i konsekwencji w przypadku stwarzania zagrożeń czy naruszenia zasad współżycia społecznego, w tym: stroju, wygładu;
 • interweniowanie w każdej sprawie naruszenia dóbr materialnych czy godności; szczególnie w sytuacjach gdy powzięliśmy informacje niesprawdzona, istotne jest szybkie poinformowanie Policji czy Straży Miejskiej (ewentualnie konsultacja telefoniczna);
 • zintegrowane działanie wszelkich osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w szkole i poza nią
 • zgłaszanie przez rodziców wszelkich kradzieży, pobić, wymuszeń, i innych rodzajów przemocy fizycznej i psychicznej;
 • poprawienie planu lekcji tak, aby w miarę możliwości uczniowie nie kończyli nauki zbyt późno; nawet w sytuacji ograniczania liczby klas pierwszych
 • trzymanie się procedur (tzw. zielonej książeczki);
 • wnioskowanie do władz miasta (prośba skierowana do rzecznika praw dziecka o utworzenie placówki dla uczniów sprawiających trudności wychowawcze (szkoła terapeutyczna o obostrzonym rygorze), w której młodzież uczyłaby się poprzez prace, udział w zajęciach popołudniowych, sportowych z możliwością terapii, pracy z psychologiem, czyli szkoły o charakterze socjoterapeutycznym;
l.p. Rodzaj działania Cel działania Termin wykonania Ewentualny koszt Odpowiedzialni
1. Projektowanie przestrzeni szkoły pod kątem bezpieczeństwa uczniów wyznaczenie miejsc możliwych do wykorzystania na powiększenie powierzchni użytkowej szkoły
wykonanie kosztorysu inwestycji
wykonanie projektu adaptacji strychu na małą salę gimnastyczną i/lub adaptację powierzchni pod salę gimnastyczną (ok. 180 m. kw.) pod: .  szatnię dla uczniów .  szatnię do zajęć w-f z pełnym węzłem sanitarnym (toaleta, prysznic) .  małą salę gimnastyczną do ćwiczeń aerobicu, relaksacji, i innych zajęć ogólnorozwojowych Działania te mają na celu rozładowanie nadmiernego zagęszczenia uczniów na parterze i w podziemiach (miejsca wskazane przez uczniów jako najbardziej niebezpieczne w szkole)
II 2005 W miarę posiadanych środków finansowych - G. Olszowska K. Sieniawska Konsultacje specjalistów p. Kinga Racoń-Leja, K. Kwiatkowski.... Równoległe prowadzenie rozmów z p. arch. E. Kozielec
2. Wykonanie zaplanowanych prac remontowo - inwestycyjnych pozyskanie 180 m kw. nowych pomieszczeń pod obecnie istniejącą salą gimnastyczną (podbicie fundamentów, wybranie ziemi, zapewnienie komunikacji sali gimnastycznej z piwnicą poprzez wybicie schodów, wybicie okien od strony podwórka i ulicy
remont istniejącej już sali gimnastycznej , wstawienie nowych okien, wymiana elektryki)
położenie nowej tzw. niezależnej płyty z nowoczesną nawierzchnią sportową
ewentualnie drugie wyjście ze szkoły od strony ul. Loretańskiej
uzupełnianie i modernizacja na bieżąco osprzętu elektrycznego w salach lekcyjnych w miarę posiadanych środków finansowych
W miarę zdobycia środków finansowych i stosownych zezwoleń -  
3. Organizowanie na terenie szkoły działań zmierzających do uświadamiania uczniom i ich rodzicom odpowiedzialności karnej Zorganizowanie dodatkowej opieki zorganizowanie spotkania z uczniami wszystkich klas na temat odpowiedzialności karnej za niewłaściwe zachowania uczniów na terenie szkoły i poza nią
spotkania z rodzicami Zwiększenie etatu szatniarki do pełnego etatu
II 2005 III 2005 W miarę potrzeb IX 2005 - Straż Miejska p. J. Filipczuk Policja Dyrektor szkoły
4. Organizowanie czasu wolnego dla młodzieży Włączanie młodzieży do szkolnych akcji (propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu) działalność kół szkolnych
udział uczniów w akcji "Kobieta bezpieczna" - zajęcia rekreacyjno - obronne
rozgrywki sportowe: siatkówka i lekkoatletyka
współpraca z UKS "Olimpia Dwójka".  aukcja charytatywna prac uczniów
charytatywny koncert kolęd
wykonanie i sprzedaż kartek bożonarodzeniowych
organizowanie przedstawień teatralnych na terenie szkoły przez uczniów
"Dziady"
"Oświadczyny"
spotkania z aktorami, dyskusje na temat dobrych obyczajów (savoir vivre)
cały rok szkolny ferie zimowe wg harmonogr. 26. 01. 05 styczeń 2005 grudzień 2004 II 2005 - nauczyciele wg harmonogramu Straż Miejska p. J. Filipczuk E. Majka G. Olszewska pedagog rodzice pedagog uczniowie nauczyciele uczniowie pedagog pedagog E. Kotuła J. Marcinkowska
5. 6. 7. 8. Prowadzenie zajęć warsztatowych o tematyce profilaktyczno - wychowawczej Obszar organizacyjny Obszar techniczny Podnoszenie wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla uczniów klas I
prowadzenie zajęć warsztatowych oraz grup wsparcia dla młodzieży zagrożonej przestępczością i demoralizacją, ujawniającej zaburzenia emocjonalne oraz trudności wychowawcze:
działania pedagogów szkolnych (prowadzenie lekcji wychowawczych oraz terapii indywidualnej)
zajęcia psychoedukacyjne połączone z pisemną diagnozą zespołów (wyłonienie liderów klas, mocnych i słabych osobowości, zagrożeń, nauka konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów )
klasy I "Razem raźniej i przyjaźniej"
kl. II "Dobra szkoła"
kl. III "Dylematy dorastania"
ustalono, kto czuwa nad realizacją zadań ZPD
określono, kto jest odpowiedzialny i za jaki obszar w ramach systemu bezpieczeństwa w szkole
w jaki sposób informacja o programie trafia do zainteresowanych:
wymiana informacji na Radzie Pedagogicznej .  spotkania w zespołach partnerów
godziny wychowawcze
Internet: zorganizowanie konkursu na najciekawszą stronę www
Samorząd Uczniowski
Tablice ogłoszeniowe (uzupełniono wszystkie potrzebne tablice )
Zabezpieczenie terenu szkoły poprzez: zamknięcie dostępu do szkoły osobom postronnym (komunikacja oraz identyfikacja osób odbywa się a pomocą tel. wewnętrznych, a nad bezpieczeństwem wejścia czuwa woźna), montaż dzwonka przy drzwiach wejściowych, montaż listew obiciowych na kantach ścian, malowanie znaków ostrzegawczych na schodach, pełnienie dyżurów nauczycieli na korytarzach, od 01.09.2004 uruchomienie 1 etatu szatniarki, od 01.04.2005 zwiększenie etatu o 0.25
zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli na temat umiejętności komunikacyjnych z rodzicami
uczestnictwo w cyklu seminariów dla nauczycieli "Bezpieczni w szkole"
szkolenie nauczycieli dotyczšce komunikacji interpersonalnej uczeń - nauczyciel z wykorzystaniem AT E. Berne'a
I sem. 2004/2005 na bieżąco wg potrzeb Listopad 2004 na bieżąco na bieżąco początek roku szkolnego I 2005 od 19.10.04 do 24.05.05 podczas rad pedagogicz. - ks. L. Garstka pedagog K. Sieniawska J. Marcinkowska J. Marcinkowska K. Sieniawska Psychologowie "Dobre inspiracje" Dyrektor Koordynator - K. Sieniawska J. Marcinkowska patrz: poszczególne zadania Dyrektor Koordynator p. Mielniczek M. Lichosik Woźna Dyrektor szkoły Nauczyciele odpowiedzialni za dyżury Dyrektor szkoły p. W. Papugowa MCDN J. Marcinkowska K. Sieniawska K. Sieniawska J. Marcinkowska
Licznik